besideTheWaterLillyheldUpLillyjustPointingLillylillyAndMaxnoseLillywadingInLilly